Privacybeleid

Inleidende bepalingen 

Mijn Borg Financiële Diensten vindt het van belang dat u op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt daarom aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Mijn Borg Financiële Diensten  is statutair gevestigd aan de De Savornin Lohmanlaan 1 9722 HA Groningen  en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 55509436. Mijn Borg Financiële Diensten is per e-mail te bereiken via info@mijnborg.nl en telefonisch op (050) 318 50 01

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle geregistreerde persoonsgegevens binnen Mijn Borg Financiële Diensten. Mijn Borg Financiële Diensten hecht grote waarde aan uw privacy. Zij erkent haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen en tracht daartoe alle nodige zorg te dragen.  

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Mijn Borg Financiële Diensten omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Mijn Borg Financiële Diensten aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens door Mijn Borg Financiële Diensten valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en bedrijven waarmee Mijn Borg Financiële Diensten mee samenwerkt. 

Mijn Borg Financiële Diensten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 september 2023.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, door de order te kunnen verwerken. Daarnaast wordt voor een deel van de persoonsgegevens ook specifieke toestemming gevraagd.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens.

De gegevens die Mijn Borg Financiële Diensten verzamelt van zakelijke klanten betreffen onder andere voornaam, bedrijfsnaam, nummer Kamer van Koophandel, btw-nummer, vestigingsadres en postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, email-adres, bankrekeningnummer.

De gegevens die Mijn Borg Financiële Diensten verzamelt van natuurlijke personen betreffen onder andere NAW-gegevens, bankrekeningnummer, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Dit betreft de gegevens van de personen bij wie schade wordt vastgesteld.

Uitgangspunt vanuit Mijn Borg Financiële Diensten is dat zij niet meer persoonsgegevens verzamelt dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die zij in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst verzamelt, worden gebruikt met als doel het correct uitvoeren van de overeenkomst. Hieronder wordt begrepen het vaststellen van schade in opdracht van verzekeringsbureau ’s bij een bepaalde natuurlijke persoon die schade heeft doen ontstaan. Hiertoe pleegt Mijn Borg Financiële Diensten een bezoek aan de desbetreffende persoon die schade heeft doen ontstaan om de schade vast te stellen. Hiertoe verzamelt Mijn Borg Financiële Diensten niet alleen de gegevens van verzekeringsbureau ‘s, maar ook van de natuurlijke personen bij wie de schade wordt vastgesteld.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in de privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. De persoonsgegevens, waaronder de aan- en verkoopdossiers, worden in ieder geval niet langer dan een termijn van twee (2) jaar bewaard.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Mijn Borg Financiële Diensten verzamelt geen bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Mijn Borg Financiële Diensten zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor Mijn Borg Financiële Diensten. De wet noemt deze bedrijven ’verwerkers’. U kunt hierbij denken aan een schadeherstel bedrijf. Zij worden ingeschakeld wanneer bij het vaststellen van de schade blijkt dat de schade nog hersteld kan worden.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Mijn Borg Financiële Diensten op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op.